Page 6 -
P. 6Farmaceutski otpad: situacija u Srbiji, mogućnost i izazovi

EUPSA je 01.06.2015. organizovala studenata na ovu temu, kao i o mogućnostma
zanimljivo predavanje na temu "Farmaceutski aktvnog učestvovanja u rešavanju problema
otpad: situacija u Srbiji, mogućnost i izazovi". kontrole farmaceutskog otpada u Srbiji.
Predavanje je vodila doc. dr Nataša Jovanović
Rešavanje ovog problema se postavlja u
Lješković, a gostujući predavač bio je Vladimir
vrh prioriteta za buduće aktvnost svih nas.
Dragović, direktor frme DRA group iz Subotce.
Kao jedna od inicijatva evropskih organizacija
Predavanju je prisustvovala i prof. dr Svetlana
nastala je ‘Medicines Disposal – easier than
Goločorbin Kon.
you think’ - kampanja usmerena na online
Predstavljeni su principi i regulatve edukaciju opšte populacije o pravilnom
koje pojedine zemlje u svetu primenjuju, da bi rukovanju farmaceutskim otpadom. Više
se što bolje iskoristo potencijal procesa možete pročitat na htp://medsdisposal.eu/.
reciklaže, a samim tm zaštte životne sredine, i

tako napravio ciklus od proizvodnje do
Viktor Jeremić
ponovne reciklaže. Osvrnulo se i na stanje u
Srbiji i mogućnost koje su pred nama.
Predavanje je imalo za cilj podizanje svest


NAPSer godina kroz prizmu naših loklanih kancelarija—EUPSA


   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11