Struktura

Organi Asocijacije su:

  • Skupština
  • Izvršni odbor
  • Nadzorni odbor

Skupština je najviši organ upravljanja i čine je svi članovi Asocijacije. Skupština donosi odluke većinom glasova prisutnih članova, na sednici kojoj prisustvuje najmanje polovina članova Skupštine Asocijacije. Skupština se saziva prema potrebama, a najmanje jednom u toku školske godine.

Izvršni odbor je izvršni organ Skupštine i sastoji se od pet članova. Članove Izvršnog odbora bira Skupština a oni međusobom biraju predsednika Izvršnog odbora koji je ujedno i predsednik Asocijacije.

Predsednik  Asocijacije zastupa i predstavlja Asocijaciju u javnosti, aktivno sa ostalim članovima Izvršnog odbora učestvuje u radu na pripremi i realizaciji programa rada Asocijacije, odgovoran je za realizaciju zaključaka i stavova Skupštine i Izvršnog odbora i presedava sednicama Izvršnog odbora.

Izvršni odbor NiPSA-e imenuje koordinatore projekata u skladu sa potrebama pa tako u okviru NiPSA-e deluju sledeći koordinatori:

Local Mobility Officer (LMO)
Koordinira EPSA TWIN na lokalnom nivou

Local Exchange Officer (LEO)
Koordinira IPSF SEP na lokalnom nivou

Lokalni MO Koordinator
Koordinira IPSF Moving On projektom na lokalnom nivou

Lokalni PH Koordinator
Koordinira Public Health kampanje na lokalnom nivou

PCE Koordinator
Koordinira projektom Savetovanje Pacijenata na lokalnom nivou

CSE Koordinator
Koordinira projektom Farmakoterapijski Pristup na lokalnom nivou

11221 Beograd, Vojvode Stepe 450 | +381 11 3951390 | [email protected] | © 2017 NAPSer. All Rights Reserved.