Struktura

Organi Asocijacije su:

  • Skupština
  • Upravni odbor
  • Nadzorni odbor

Skupština predstavlja najviši organ upravljanja i čine je svi članovi Asocijacije. Zadatak Skupštine je da donosi odluke većinom glasova prisutnih članova, na sednici kojoj prisustvuje najmanje polovina članova Skupštine Asocijacije.

Upravni odbor čine: Predsednik, Generalni sekretar i Blagajnik.

Predsednik Asocijacije zastupa i predstavlja Asocijaciju u javnosti, vodi i koordinira najznačajnije projekte sa ostalim članovima Asocijacije u okviru godišnjeg plana.

Generalni sekretar je zadužen za vođenje zapisnika na sednicama Skupštine i na sednicama Upravnog odbora, vođenje evidencije o članstvu Organizacije i obavljanje drugih poslova koje mu povere Skupština ili Upravni odbor.

Blagajnik je dužan da obavlja sve poslove u vezi sa finansijama Asocijacije.

Nadzorni odbor kontroliše rad i poslovanje Udruženja i o uočenim nepravilnostima bez odlaganja obaveštava Upravni odbor i Skupštinu. Članovi Upravnog odbora odmah po završetku mandata dobijaju status članova Nadzornog odbora, s tim što im taj status i funkciju verifikuje Skupština.

Koordinatori zaduženi za realizaciju projekata:

LMO koordinator - Koordinira EPSA Twinnet na lokalnom nivou

LEO koordinator - Koordinira IPSF SEP na lokalnom nivou

PCE koordinator - Koordinira projektom Savetovanje pacijenata na lokalnom nivou

CSE koordinator – Koordinira projektom Farmakoterapijski pristup na lokalnom nivou

CE koordinator - Koordinira projektom Veštine izrade magistralnih preparata na lokalnom nivou

PH koordinator - Koordinira akcije Javnog zdravlja na lokalnom nivou

EFK koordinator - Koordinira EFK projekat na lokalnom nivou

Dizajner – Kreira promotivni materijal i održava društvene mreže na lokalnom nivou.

11221 Beograd, Vojvode Stepe 450 | +381 11 3951390 | [email protected] | © 2017 NAPSer. All Rights Reserved.