Struktura

Organi Asocijacije su:

  • Skupština
  • Upravni odbor
  • Nadzorni odbor

Skupština je najviši organ upravljana i svi članovi Asocijacije su i članovi Skupštine. Većinom glasova, na sednici na kojoj prisustvuje najmanje polovina svih članova, Skupština Asocijacije donosi odluke. U toku jedne školske godine, prema Statutu KgPSA, mora se održati bar jedna sednica Skupštine.

Upravni odborje izvršni organ Skupštine i čine ga Predsednik, Sekretar i Blagajnik Asocijacije. Predsednik predstavlja Asocijaciju, vodi najznačajnije projekte i širi članstvo. Sekretar vodi zapisnik sa sednica Skupštine i Upravnog odbora i vodi evidenciju o članstvu, a Blagajnik je dužan da obavlja sve poslove u vezi sa finansijama Asocijacije.

Nadzorni odbor se sastoji od tri člana, koja bira Skupština Asocijacije, i vrši kontrolu nad radom Asocijacije.

Realizaciju projekata i kontakt sa nacionalnom, evropskom i svetskom federacijom studenata farmacije, obavljaju koordinatori, koje iz redova Skupštine Asocijacije bira Upravni odbor Asocijacije.

Koordinatori

·        Local Mobility Officer (LMO)
Koordinira EPSA TWIN na lokalnom nivou

·        Local Exchange Officer (LEO)
Koordinira IPSF SEP na lokalnom nivou

·        Local Individual Mobility Project Officer (LIMPO)
Koordinira EPSA IMP na lokalnom nivou

·        EFK Koordinator
Koordinira EFK projekat na lokalnom nivou

·        Lokalni Koordinator JZ-a 
Koordinira kampanje Javnog Zdravlja na lokalnom nivou

·        SP Koordinator
Koordinira projektom Savetovanje Pacijenata na lokalnom nivou

·        FP Koordinator
Koordinira projektom Farmakoterapijski Pristup na lokalnom nivou

 

 

11221 Beograd, Vojvode Stepe 450 | +381 11 3951390 | [email protected] | © 2017 NAPSer. All Rights Reserved.