Page 14 - NWL_vol2
P. 14

Compounding Event


    Ove godine i PSANS se odlučio da se upusti u Zatim je usledilo predavanje mag. farm. Nebojše
    organizaciju još jednog IPSF-ovog edukativnog Pavlovića, sa Katedre za farmaciju, koji je svojim
    projekta pod nazivom Compounding event i samim predavanjem skrenuo pažnju na potrebu koja
    tim itekako obogati kurikulum studenata farmacije postoji za izradom magistralnih kortikosteroidnih
    u Novom Sadu. Ceo projekat bi bio nemoguća misija preparata, na primenu ovih preprata u pedijatrijskoj
    da nisam imala ogromnu podršku PSANS tima, populaciji, kao i na moguće inkompatibilnosti,
    profesora i asistenata, ali i Medicinskog fakulteta u način izrade i dozirane farmaceutske oblike koji su
    Novom Sadu. Takođe bih istakla i dvoje predivnih dostupni u ovakvim situacijama. Nakon teorijskog
    i entuzijastičnih ljudi koji su se u potpunosti dali u dela projekta, usledila je i radionica na kojoj su
    ovaj projekat i bili mi izuzetna podrška, a to su Marko studenti koji su želeli da testiraju svoje znanje
    Ocokoljić i Vukica Paroški, ili kako sam volela da ih mogli da to urade u više nego prijatnoj atmosferi,
    zovem tokom same organizacije, moj edukativni tim. pod mentorstvom doc. dr Mladene Lalić - Popović
    Projekat je naišao na veliko interesovanje studenata i asist. mag. farm. Nebojše Pavlovića. Završetkom
    farmacije 4. i 5. godine kao ciljne grupe, pogotovo radionice naša avantura u koju smo se upustili došla
    onih koji žele da unaprede svoje veštine magistralne je kraju, ali samo za sad. Jer posle svakog kraja čeka
    izdrade preparata, a koji će posle jednog ovakvog nas novi početak, momenat u kome sabiramo utiske,
    projekta bez sumnje poneti sa sobom znanje koje tražimo propuste i beležimo ono što smatramo da bi
    će ih kasnije definisati kao savesne farmaceute i sprovođenje ovog projekta podiglo na viši nivo, ali i
    stručnjake.                      momenat kada se isčekujemo sledeću godinu, neku
    Tema   prvog  Compounding    eventa   bila novu interesantnu temu, novi izazov. Nadam se da
    je  “Personalizovana   medicina  -  topikalni ćemo sledeće godine sa ponosom moći da kažemo da
    kortikosteroidini preparati u dermatologiji”, a je Compounding event jedan od redovnih projekata
    izabrana je kao odgovarajući nastavak projekta naše kancelarije i da ćete i vi koji ovo čitate biti deo
    Savetovanje pacijenata kako bi se tema u potpunosti istog. Do tada veliki pozdrav od mene i celog PSANS
    i iz svih uglova detaljno sagledala.         tima.
    Teorijski deo je započet predavanjem doc. dr
    Borisa Milijaševića, sa Katedre za farmakologiju
    koji je veoma vešto podsetio zainteresovane na
    farmakološki značaj kortikosteroidnih preparata.
                                  Isidora Vukobratović
                               Deo organizacionog tima projekta
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19