Konkurs za članove BPSA tima za 2023. godinu


Drage kolege,Obaveštavamo Vas da su zvanično otvoreni izbori za novi BPSA tim za 2022. godinu koji će biti održani 21. 12. 2022. godine uživo na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. O tačnom vremenu održavanja izbora bićete naknadno obavešteni. Mandat novoizabranog tima počinje 01. 01. 2023. godine i traje do kraja iste godine.Pozicije dostupne u Upravnom odboru za koje se možete kandidovati su:1) Predsednik:

- Predstavljanje BPSA-e kao organizacije pred relevantnim institucijama u zemlji i zastupanje interesa studenata Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Beogradu

- Vodi računa da se poštuju zakoni, Statut i
Pravilnici po kojima BPSA funkcioniše.
- Zajedno sa Generalnim sekretarom i Blagajnikom radi na
unapređivanju funkcionisanja BPSA-e, kako bi rad organizacije tekao neometano

- Uspostavlja zvaničnu
saradnju sa Upravom matičnog fakulteta, sa drugim studentskim organizacijama, udruženjima, institucijama i kompanijama kojima je u fokusu jačanje farmaceutske struke i podizanje kvaliteta zdravstvenog sistema uopšte
- Zajedno sa Blagajnikom vodi računa da sve finansijske obaveze
BPSA-e budu na vreme izmirene i da na računu uvek ima dovoljno sredstava za redovne obaveze BPSA-e

- Saziva i vodi redovne i vanredne sednice Upravnog odbora, Skupštine i sastanke tima

- Promoviše timski
duh i pruža pomoć u radu ostalim članovima tima
 
2) Generalni Sekretar:

- Vodi računa se da se sve u okviru BPSA-e odvija u skladu sa definisanim procedurama, propisima i pravilima

- Vodi računa da se svi predviđeni rokovi ispoštuju tokom izvođenja aktivnosti Organizacije

-
Vodi računa da sva zvanična dokumentacija BPSA-e bude kvalitetno dokumentovana i arhivirana

- Vodi
zapisnik sa zasedanja Skupštine i sastanaka

- Piše godišnje, mesečne i izveštaje sa sastanaka

- Dužan je da
bude upoznat sa zakonskim propisima koji uređuju rad udruženja u Republici Srbiji

- Održava kontakt sa
organizacijama i osobama od značaja za Organizaciju

- Redovno obaveštava sve članove BPSA tima o
aktuelnim događajima preko zvaničnih i nezvaničnih puteva komunikacije

- Vodi računa o ažurnosti
postavljanja informacija na NAPSer forum

- Aktivno sarađuje sa Predsednikom i Blagajnikom

- Promoviše
timski duh i pruža pomoć u radu ostalim članovima tima.


3) Blagajnik:

- Dužan je da bude upoznat sa zakonskom regulativom iz oblasti finansija i računovodstva Republike Srbije

- Stara o tome da sredstva kojima BPSA raspolaže budu utrošena racionalno, vodeći računa o
prioritetima i kvalitetu

- Mora biti u toku sa tekućim konkursima o finansiranju projekata i
inicirati apliciranje za iste

- Blagajnik u svom poslovanju treba da koristi savete
licenciranih računovođa/knjigovođa

- Zajedno sa koordinatorima traži sponzore i donatore za projekte i
ostale aktivnosti Organizacije

- Detaljno dokumentuje priliv i korišćenje sredstava u predviđenim
formularima

- U stalnom je kontaktu sa prodekanom za finansije Farmaceutskog fakulteta

- Aktivno
sarađuje sa Predsednikom i Generalnim sekretarom

- Promoviše timski duh i pruža pomoć u radu ostalim
članovima tima
 
Koordinatorske pozicije za koje se možete kandidovati su sledeće:1) LEO (Local Exchange Officer):

- Neophodno je dobro poznavanje engleskog jezika, dobre komunikacione i organizacione veštine

-
Poznavanje Pravilnika i Vodiča za SEP
- Promovisanje IPSF SEP projekta na lokalnom nivou

- Prisustvovanje
sastancima sa SEO-om i drugim LEO-vima u cilju razmene iskustava, povećanja efikasnosti, kao i radi rešavanja eventualnih problema

- Stalna komunikacija sa SEO-om i pružanje svih potrebnih informacija
SEO-u, neophodnih za održavanje projekta

- Organizovanje smeštaja, prakse i aktivnosti za studente koji
dolaze u Beograd

- Koordinacija i stalna komunikacija sa SEP timom

- Saradnja i komunikacija sa Twinnet
koordinatorom

- Redovno i aktivno učestvovanje u radu SEP dela NAPSer Foruma

- Promoviše timski duh i
pruža pomoć u radu ostalim članovima tima

- Obavlja druge poslove koje mu poveri Upravni odbor
 
 


2) Twinnet koordinator:

- Neophodno je dobro poznavanje engleskog jezika, dobre komunikacione i organizacione osobine

-
Poznavanje Pravilnika i Vodiča za Twinnet

- Prisustvovanje sastancima sa NAPSer EPSA LS-om i drugim
LMO-vima u cilju razmene iskustava, povećanja efikasnosti, kao i radi rešavanja eventualnih problema

-
Stalna komunikacija sa EPSA LS-om i pružanje svih potrebnih informacija LS-u, neophodnih za održavanje projekta
- Komunikacija sa koordinatorom iz partnerske organizacije radi organizovanja projekta

-
Organizacija aktivnosti tokom dela projekta koji se sprovodi u Beogradu

- Odabir i stalna komunikacija sa
učesnicima projekta

- Praćenje rada i učešće u projektima EPSA (European
Pharmaceutical Students; Association) organizacije kao i promovisanje iste u lokalnoj kancelariji

-
Saradnja i komunikacija sa LEO (Local Exchange Officer) koordinatorom

- Redovno i aktivno učestvovanje
u radu Twinnet dela NAPSer Foruma

- Promoviše timski duh i pruža pomoć u radu ostalim članovima
tima

- Obavlja druge poslove koje mu poveri Upravni odbor 


 
3) Edukativni koordinatori (pozicija otvorena za 2 koordinatora koji rade zajedno):

- Organizovanje edukativnih projekata (PCE, CSE, CE, PPAC)

- Poznavanje Pravilnika i Vodiča za PCE, CSE,
PPAC i CE

- Organizacija samog događaja: predavanja i radionice

- Uspostavljanje kontakta sa
predavačima i moderatorima radionica

- Zajedno sa Blagajnikom traži potencijalne sponzore događaja, a
sa MO radi na promociji događaja

- Redovna komunikacija sa NAPSer IPSF CP-em

- Vođenje Debatnog
kluba i organizovanje debata

- Redovno i aktivno učešće u radu NAPSer foruma, u delu PCE, CSE i CE

-
Promoviše timski duh i pruža pomoć u radu ostalim članovima tima

- Obavlja druge poslove koje mu
poveri Upravni odbor
 


4) MO koordinator (Marketing Officer):

- Vođenje BPSA naloga na društvenim mrežama (Facebook, Instagram, LinkedIn)

- U saradnji sa UO i
koordinatorima osmišljava promo strategiju za svaki događaj i projekat

- Piše tekstove po potrebi za
NAPSer sajt, SupHa-u i dr.

- Zajedno sa Dizajnerom uređuje BPSA Mesečne preporuke

- Promoviše BPSA-u
na svim poljima putem društvenih mreža

- Redovno i aktivno učešće u radu NAPSer foruma

- Promoviše
timski duh i pruža pomoć u radu ostalim članovima tima

- Obavlja druge poslove koje mu poveri Upravni
odbor
 
 
5) JZ koordinator (Javno Zdravlje):

- Koordinacija akcija Javnog zdravlja na lokalnom nivou
- Stalna komunikacija sa Nacionalnim koordinatorom za Javno zdravlje (NKJZ)

- Prisustvo sastancima sa NKJZ i drugim lokalnim JZ
koordinatorima u cilju razmene iskustava, povećanja efikasnosti, kao i radi rešavanja eventualnih problema

- Redovno slanje izveštaja NKJZ-u, posle svake sprovedene akcije

- Poznavanje
kalendara Javnog zdravlja i u skladu sa aktuelnostima i sferom interesovanja studenata farmacije

-
Sprovođenje starih i uvođenje novih akcije Javnog zdravlja

- Održavanje komunikacije sa relevantnim
organizacijama iz domena Javnog zdravlja

- Redovna komunikacija sa volonterima Javnog zdravlja kao i
održavanje sastanaka sa volonterima

- Redovno i aktivno učestvovanje u radu JZ dela NAPSer foruma
-
Promoviše timski duh i pruža pomoć u radu ostalim članovima tima

- Obavlja druge poslove koje mu
poveri Upravni odbor

 
6) TMB koordinator (Tim Medicinskih Biohemičara):

- U saradnji sa Edukativnim koordinatorima učestvuje u organizaciji edukativnih projekata, u dogovoru sa njima kontaktira predavače i moderatore radionica

- U saradnji sa Twinnet koordinatorom organizuje
Twinnet projekat u kom učestvuju studenti smera farmacija – medicinska biohemija

- Organizuje
samostalne projekte za studente smera farmacija – medicinska biohemija

- Uspostavlja saradnju sa
drugim fakultetima struka srodnih medicinskoj biohemiji
- Uspostavlja zvaničnu saradnju sa udruženjima,
institucijama i kompanijama u čijem radu učestvuju medicinski biohemičari

- Stalna komunikacija i
održavanje sastanaka sa članovima TMB-a
- Redovna komunikacija sa NAPSer IPSF CP-em

- Redovno i
aktivno učestvovanje u radu NAPSer foruma
- Promoviše timski duh i pruža pomoć u radu ostalim članovima tima

- Obavlja druge poslove koje mu poveri Upravni odbor

 
 
7) Koordinator za evaluaciju:

- Poznavanje Pravilnika i Vodiča za sprovođenje projekta Evaluacije

- Sprovođenje ankete o evaluaciji
farmaceutskog kurikuluma jednom godišnje u dogovoru sa NAPSer timom

- Sprovođenje evaluacionih
anketa nakon edukativnih projekata i akcija kontinuirano tokom godine u dogovoru sa lokalnim koordinatorima datog projekta

- Priprema statističkih podataka na osnovu prikupljenih anketa i
prosleđivanje podataka lokalnim koordinatorima i NAPSer timu
- Redovna komunikacija sa Predsednikom NAPSer-a
- Redovno i aktivno učestvovanje u radu NAPSer foruma

- Promoviše timski duh i pruža pomoć
u radu ostalim članovima tima

- Obavlja druge poslove koje mu poveri Upravni odbor 

 


8) Dizajner:

- Neophodno je dobro poznavanje rada na računaru (posebno programa Corel, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator...)

- Dizajnira sve promotivne materijale u saradnji sa Marketing officer-om i ostalim
koordinatorima

- Priprema sve publikacije potrebne BPSA-i, bilo u elektronskom ili štampanom obliku
-
Redovno i aktivno učestvovanje u radu NAPSer foruma

- Promoviše timski duh i pruža pomoć u radu
ostalim članovima tima
- Obavlja druge poslove koje mu poveri Upravni odbor

 


Prijave treba poslati u vidu CV-a i motivacionog pisma u PDF formatu na mejl This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
najkasnije do 19. 12. 2022. godine u 23:59. Prijave prispele nakon ovog roka neće biti razmatrane.

Fajlove je potrebno imenovati kao Ime Prezime_CV i Ime Prezime_MP. Prispeli fajlovi koji ne budu
zadovoljavali navedenu formu neće se uzeti u razmatranje.Kandidati za poziciju Dizajnera treba da
prilože i ideju dizajna BPSA novogodišnje čestitke i cover-a za BPSA stranicu na Facebook-u.

Poželjno je da rešenja budu u fullHD rezoluciji (1920 x 1080px) i da sadrže BPSA logo. Softveri koji su na raspolaganju su Photoshop, Illustrator, Corel, ali i bilo koji drugi dizajnerski program.
Pustite mašti na volju, a za svaku nedoumicu kontaktirajte Tamaru Lukić, BPSA-inog trenutnog dizajnera, putem mejla This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ili putem Facebook-a.Za sve dodatne informacije možete kontaktirati bilo kog člana trenutnog tima BPSA-e preko Facebook-a ili mejla.Pozdrav i srećno!

      
   
     
   
11221 Beograd, Vojvode Stepe 450 | +381 11 3951390 | office@napser.org | © 2017 NAPSer. All Rights Reserved.